VELKOMMENTIL DMAdministration.dk

       
       
   


DMAdministration.dk
Grøndalsvej 11
8260, Viby J
86282608
86286708 FAX


Hvad kan vi gøre for din ejendom.

1) Opkrævninger
Opkrævning af husleje og andre betalinger
  Udsendelse af påkrav (gebyr tilkommer administrator)
  Oversender sagen til inkasso efter forudgående overholdelseaf inkassolovens§10.

2) Forbrugsregnskaber o. lign.
En gang årligt oversende nødvendige oplysningertil målerfìrma, der for ejers regning udarbejder regnskab.
Forbrugsregnskab udsendes til lejerne, og der foretages tilbagebetaling/efterbetaling. Evt. regulering af acontobeløb.
Bestilling af måleraflæsning i forbindelse med fraflytninger

3) Betalinger
Alle faste betalinger afregnes efter fornøden kontrol og ejers accept.
Andre betalinger, herunder reparationsudgifter o.lign., afregnes efter at være behørigt attesterede af ejer, eller hvem der i øvrigt måtte være bemyndiget hertil. DMAdministration.dk er dækket af kollektiv ansvarsforsikring

4) Bogføring
  Daglig bogføring af ind- og udbetalinger.
  Opbevaring af bilag i 5 år   

5) Regnskabsaflæggelse m.v.
Drifts- og statusoversigt hvert ½ år til ejer, eller efterbehov.
Udskrift og afstemning af samtlige konti til ejers revisor medhenblik på udarbejdelse af årsregnskab.
Udarbejdelse af budget for ejer/budgetopfølgning.

6) Abonnement- og forsikringsaftaler
  Indgåelse abonnementsaftaler som led i ejendommens drift.
  Behandling af skadesager vedrørende ejendommen.
  Flytning af forsikringer fra et selskab til et andet skal altid godkendes af ejer.

7) Kontakt med myndigheder m.fl.
  Besvarelse af myndighedshenvendelser.