VELKOMMENTIL DMAdministration.dk

       
     
   

DMAdministration.dk
Grøndalsvej 11
8260, Viby J
86282608
86286708 FAX


Hvad kan vi gørefor din ejerforening. 

1) Opkrævninger
Opkrævning af fællesudgifter og andre betalinger
  Udsendelse af påkrav (gebyr tilkommer administrator)
Oversender sagen til inkasso efter forudgående overholdelseaf inkassolovens §10.

2) Forbrugsregnskaber o. lign.
En gang årligt oversende nødvendige oplysningertil målerfìrma, der for ejerforeningens regning udarbejder regnskab.
Forbrugsregnskab udsendes til ejerne, og der foretages tilbagebetaling/efterbetaling. Evt. regulering af acontobeløb.
Bestilling af måleraflæsning i forbindelse medfraflytninger

3) Betalinger
Alle faste betalinger afregnes efter fornøden kontrol.
Andre betalinger, herunder reparationsudgifter o.lign., afregnesefter at være behørigt attesterede af bestyrelsen, eller hvemder i øvrigt måtte være bemyndiget hertil. DMAdministration.dker dækket af kollektiv ansvarsforsikring

4) Bogføring
Daglig bogføring af ind- og udbetalinger.
Opbevaring af bilag i 5 år   

5) Regnskabsaflæggelse m.v.
Drifts- og statusoversigt hvert ½ år til bestyrelsen.
Udskrift og afstemning af samtlige konti til ejerforeningensrevisor medhenblik på udarbejdelse af årsregnskab.
Udarbejdelse af budget for ejerforeningen/Budgetopfølgning.

6) Styring af tilsyn med ejendommen/ordinær vedligeholdelse m.v. Håndværkertilkald i det omfang ydelsen måtte ligger hos bestyrelsen eller hos vicevært/servicefirma.

7) Abonnement- og forsikringsaftaler
Indgåelse abonnementsaftaler som led i ejendommens drift.
Behandling af skadesager vedrørende ejendommen.
Flytning af forsikringer fra et selskab til et andet skal altidgodkendes af ejerforenin-gen.

8)  Ejerskift
Besvarelse af henvendelser fra ejendomsmægler eller andre (gebyr herfor tilkommer administrator).
Registrerer ejerskifte og kontrollerer at sikkerhed stilles i overensstemmelse med foreningens vedtægter, herunder at eventuelle håndpantsætningserklæringer er i orden (gebyr herfor tilkommer administrator).

9)  Kontakt med enkelte ejere
Besvarelse af henvendelser fra ejere, herunder fra ejer/-administrator af stamejendom, i det omfang disse ikke skal rettes til bestyrelsen eller til vicevært/varmemester.
Behandling af klager fra og over ejere.

10) Foreningens ledelse
Deltagelse i 2 årlige bestyrelsesmøder, herunder regnskabs- og budgetmøde, på administrators kontor inden for normal arbejdstid. Ved deltagelse i bestyrelsesmøder andre steder eller uden for normal arbejdstid debiteres et yderligere honorar. Indkaldelse
til den ordinære generalforsamling i samarbejde med bestyrelsen
Deltagelse i den ordinære generalforsamling.
Fremlæggelse af regnskab og budget, hvis revisor ikke deltager i generalforsamlingen.

11) Kontakt med myndigheder m.fl.
Besvarelse af myndighedshenvendelser.
Udlevering af nødvendige oplysninger til advokat i forbindelse med retssager og fogedsager vedrørende ejerforeningens tilgodehavender hos de enkelte ejere